Lunn-Samfundets vedtægter

For generationer var Knabstrup et samlingspunkt, men efterhånden som slægten voksede måtte man finde andre måder at samles på 9. maj 1937 – næsten på 200 årsdagen for ”Justitsrådens” fødsel – stiftedes LUNN-SAMFUNDET med følgende love:

§1. Foreningens Navn er ”LUNN-SAMFUNDET”

§2. Samfundets Formaal er at fremme Sammenholdet i Slægten og værne om Slægtens Minder.

§3. Ret til at være Medlem af Samfundet har Major Villars Knudsen Lunn og Hustru Henriette Caroline Elenore Lunn, født Hersleb’s  Descendenter med Ægtefæller.

§4. Sammenkomst, Slægtsmøde, afholdes saavidt muligt mindst én Gang hvert andet Aar.

§5. Bestyrelsen består af 5-10 medlemmer, hvoraf mindst én skal hedde Lunn. Bestyrelsen vælges paa et Slægtsmøde og fungerer indtil næste Slægtsmøde. Skulle et Bestyrelsesmedlem afgaa ved Døden eller ønske at fratræde idenfor dette Tidsrum, kan den øvrige Bestyrelse supplere sig indtil næste Slægtsmøde. Bestyrelsen fordeler selv Forretningerne som Formand, Sekretær og Kasserer imellem sig.*

§6. Til Bestridelse af Samfundets Udgifter, f.Eks til Udsendelse af Meddelelser, Tilskud til Slægtsmøder etc. opkræves et Kontingent paa Kr. 3,00 aarligt. Dog betaler Ægtepar kun Kr. 4,00 tilsammen og Medlemmer under 25 Aar kun Kr. 2,00 **

*=Paragraf ændret ved Slægtsmødet i 2015, demokratisk afstemning.

**= § 6 er siden ændret så kontingent er tidssvarende.